Det svenska vårdas av de partier som tillsammans införde det efter en uppgörelse 1994 – S, L, C, M och KD. Till de fem är nu även MP adjungerat. Snart, möjligen mycket snart, väntas de presentera vad de enats om på flera punkter.

Ganska säkert går de i mål i ett par frågor där åtgärder är nödvändiga och där väl genomarbetade förslag funnits en tid och kunnat granskas noga. Ökad medellivslängd kräver längre yrkesverksam tid om inte pensionen ska bli lägre i förhållande till arbetsinkomsterna. Att ändra åldersgränserna för uttag av pension och för rätt att vara kvar i arbete är en nödvändig väg, men inte den enda. Att vara snabbare med att studera färdigt ger liknande effekt. Jämställdhet vad gäller föräldrars yrkesarbete minskar dessutom de ekonomiska skillnaderna mellan könen på äldre dagar.

En medelväg avtecknar sig efter flerårig diskussion. Höjningen av åldersstrecken blir två år, inte tre, och sker successivt. Såväl garanti- som inkomstpension får tas ut tidigast från 63, men som tidigare kan man vänta längre om man vill. Den arbetsrättsliga 67-årsgränsen för att inte behöva gå i pension flyttas till 69. Övre åldergränserna för sjuk- och arbetslöshetsförsäkring följer givetvis med uppåt. Efter några års övergångstid knyts åldersgränserna till medellivslängdens utveckling, och kan sakta flyttas upp en bit till.

Något som också behövs är skärpt kravnivå för fondföretag som ska tillåtas förvalta premiepensionsdelen av pensionen. Förslag finns från Pensionsmyndigheten om att endast de som är verksamma kapitalförvaltare i tämligen stor omfattning utanför PPM-systemet – och över tid visat sig ha kompetens – ska tillåtas delta. Individens möjlighet att välja mellan många konkurrerande fonder med olika risk och inriktning blir kvar. Men antalet fonder minskar. Detta stänger, ihop med en del andra regler, porten för företag som Allra och Falcon Funds där ett par anmärkningsvärda förluster av pensionsmedel skett genom oegentligheter.

PPM-delen av pensionssystemet är visserligen den klart mindre delen. Men den har visat sig ha en relativt stor betydelse för att förbättra förräntningen och hålla uppe de framtida pensionsnivåerna. Svängningarna på aktiemarknaden medför, precis som för inkomstpensionens buffertfonder, visserligen variationer mellan olika år, och genomsnittet kan svänga över tiden. Men trots ett par svårare bakslag på marknaderna under de år som har gått har PPM-delen haft en genomsnittsförräntning som fram till nu ligger hela 3,8 procentenheter högre än löneindexeringen som avgör förräntningen i inkomstpensionen, som är den större delen. Fullt så bra kan det troligen inte vara på mycket lång sikt, nuvarande världskonjunktur har gett en god utveckling. Men för dem som nu är förhållandevis unga är PPM-pensionens ränta på ränta-effekt en påtagligt viktig faktor för att kunna hålla uppe nivån på de samlade pensioner som ska utbetalas om några årtionden.

Att partierna slår vakt om förtroendet för förvaltningen och inför krav ungefär enligt Pensionsmyndighetens förslag är därför ytterst viktigt, även om det kommer att kvidas åtskilligt från mindre erfarna och mindre stora förvaltarbolag.

De sex partiernas företrädare undersöker vidare hur en viss ökning av garantipensioner kan ske för dem som inte har andra slags pensionsinkomsterfrån svenska eller utländska system. Oklart är dessutom om man enas om attlyfta den samlade pensionspremien till de effektiva 18,5 procent av arbetsinkomsternasom man enades om från början. Det blev sedan en dryg procentenhet lägre – för att inte kortsiktigt minska löneutrymmet i avtalsförhandlingarna. Detta har nu börjat komma surt efter: Pensionsnivån blir lägre än som var tänkt vid den ursprungliga uppgörelsen.

Det här borde kunna rättas till för framtiden. Mer än märkligt är att det då på en del borgerligt håll cirkulerar påståenden om att mer inbetalning av pensionspremier skulle betyda högre skattetryck. Det som betalas in går ju till varje individs personliga konto, förräntas där och höjer de belopp som redovisas i de årliga orange kuverten.