Efter att ha läst Jimmy Janssons (S) uttalande om Årbymoskén i tidningenborde hon omedelbart ha ringt honom för att förklara vad som gäller.

Inför risken att moskén tas över av salafister uttaladeJansson ett hot. I den händelse att dessa får in sitt folk i ägarstiftelsen och tar kontroll över moskén, så som skett i Örebro och Gävle, kan kommunen "mörda fastigheten", sa Jansson till Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning. Det ska ske genom ändring av detaljplanen där marken planläggs som industri, så att fastigheten blir värdelös.

Logiken i Janssons resonemang är oklar. Den ändring av detaljplanen som Jansson talar om kan inte stoppa salafister av det här slaget. De vill inte ta över moskén som en ekonomisk investering eller för att sälja den vidare, utan för att driva den som moské och sprida sitt budskap. Det är för dem likgiltigt om fastigheten sjunker i värde på grund av en ändring av detaljplanen. Som befintliga ägare blir de skyddade mot kommunen och kan driva moskén så länge de önskar.

Men det finns också rättsliga hinder mot det som kommunstyrelsens ordförande hotar med. En ändring av detaljplanen med det syfte som han anger osar illojal maktanvändning.

En kommun ska i sin myndighetsutövning följa principerna om saklighet och opartiskhet. Besluten ska grundas på de omständigheter som lagen säger ska beaktas och inte på något annat. Detaljplaner ska då utformas i enlighet med faktiska behov hos kommunen, inte för att skada en verksamhet som de styrande ogillar av ideologiska skäl.

Detta finns angivet framför allt i Regeringsformens första kapitel, nionde paragrafen, och det är inte sannolikt att Eskilstuna kommun skulle klara en rättslig prövning av det beslut som Jansson skissar på.

Salafister arbetar för att skapa segregerade subkulturer där reaktionära och samhällsfarliga budskap får lättare att slå rot. Men även dessa människor omfattas av principen om likhet inför lagen.

I den meningen är Jimmy Jansson på väg att skada arbetet mot extremism. Han bemöter auktoritära krafter med att själv uppträda på ett auktoritärt sätt och vill bekämpa antidemokrater medantidemokratiska metoder.