Att den är en stor verksamhet som är lokalt styrd: De som har ansvaret står till svars inför de lokala väljarna i de kommunala valen. Väljarna är till stor del de äldres nära anhöriga, vänner och grannar. De äldre är en stor del av befolkningen, och de tillhör alla samhällsklasser och geografiska områden. Det är ingen liten utsatt grupp som många gärna blundar för, så att verksamheten kan försummas eller misskötas allvarligt utan att de lokala väljarna märker det och reagerar.

Hur skulle det då bli om äldreomsorgen i högre grad styrdesav statliga myndigheter och jurister, som tolkade en särskild lag med angivna mål och rättigheter? Skulle det leda till en tryggare vård eller mindre olikheter mellan olika kommuner? Vad som är ganska säkert är att det skulle tömma det lokala inflytandet på innehåll. Kommunen skulle fortfarande få betala, men ha mindre möjlighet att bedöma vad som är viktigast att förbättra.

De som med hjälp av kunniga anhöriga eller advokater skulle kunna driva överklaganden i förvaltningsdomstolarna skulle ha lättare att göra sig gällande. Det skulle ibland öka kostnaderna, men inte alltid förbättra kvaliteten. Det kan i stället bli en förskjutning från de mer vårdbehövande till de mer talföra och resursstarka. Har man i regeringen tänkt på den saken?

En utredning, som leds av tidigare statsrådet Margareta Winberg (S), fick i torsdags tilläggsdirektiv av regeringen om att undersöka frågan om att bryta ut äldreomsorgen ur socialtjänstlagen och ge den en egen rättighetslag. Det påstods kunna leda till mindre skillnader mellan kommunerna. En sådan lag, LSS, finns för allvarligt funktionshindrade, som är förhållandevis få, och ofta är i en svag social situation. Innan 1990-talets reform var de ofta försummade, och de har haft stor nytta av en särskild rättighetslagstiftning.

Men i en mycket bred verksamhet som äldreomsorgen kan följden i stället bli att det lokala ansvaret luckras upp. Socialförvaltningarna kan komma att anpassasig till att inte släppa iväg utgifter innan de blir tvingade av statliga beslut.

Om äldreomsorg omfattas av den ena eller andra lagen behöver i och för sig inte ha en avgörande betydelse för det kommunala ansvaret eller kvaliteten. Men tankegången att statlig överprövning och juristers tillämpning av rättighetsparagrafer ska begränsa det kommunala ansvaret kan ha svåra och oavsedda biverkningar. Har regeringen hört sig för om detta hos kommunalt ansvariga i de båda regeringspartierna? De är förmodligen uppmärksamma på följderna av att statliga tjänstemän tar över de reella besluten medan de själva lämnas med att ta hand om klagomål och skattebeslut.

De som verkligen tillfrågats kan snarare vara de som sysslar med valtaktik och utspelsplanering. Det ska låta ambitiöst när det gäller en stor väljargrupp. Att åtgärden kan slå fel och behöva förkastas efter valet blir en senare fråga.

Det verkliga trygghetsproblemet för de sjukliga äldre kommer av att de ganska snabbt blir fler och att arbetskraft behöver kunna rekryteras – och de ekonomiska resurserna i verksamheten bli större – i takt med behovens ökning. När det gäller likvärdigheten mellan kommuner är den verkliga huvudfrågan inte juridiken, utan att fortlöpande anpassa systemet för att jämna ut kommunernas kostnadsbördor.

Detta system måste räcka för att ta hand om den stora skillnaden mellan de kommuner som har stor andel äldre och de som har yngre befolkning. Där är det inte någon hjälp med en ny lag som tunnar ut det kommunala ansvaret och gör mer av besluten kring äldrevård till juristfrågor.