Migrationsverket har nu gjort en sådan prognos. I en skrivelse till Justitiedepartementet gör myndigheten en uppskattning utifrån två scenarier. I det ena behålls den tillfälliga utlänningslagen. Även i det andra fortsätter lagen gälla, men reglerna för familjeåterförening återgår till vad de var före juli 2016.

Slutsatsen är att de asylsökande skulle öka ytterst marginellt i det andra scenariot. Ökningen av antalet makar och barn till personer som har fått asyl skulle bli större, men likväl hålla sig på en förhållandevis låg nivå.

Migrationsverket räknar med en ökning med omkring 12 000 fler ansökningar under nästa år, medan ökningen 2020 och 2021 skulle bli 3 000 respektive 5 000.

Det hänger samman med att personer som har fått avslag med stöd av den tillfälliga lagen skulle söka igen, vilket skulle ge en liten topp i början. Men eftersom antalet asylsökande knappt påverkas av lagändringen kommer även antalet ansökningar om familjeåterförening att plana ut och hålla sig på låg nivå.

Orsaken är att det är svårt för asylsökande att ta sig till Europa och upp till Sverige. EU:s avtal med Turkiet täpper till den kortaste och säkraste rutten över havet och gränskontroller gör att få kan resa vidare.

Detta är ingen ny insikt. Det räcker att titta på UNHCR:s statistik över ankomster av asylsökande till Europa för att se hur saker hänger ihop.

Alla dessa gränshinder fanns i själva verket redan på plats när riksdagen antog den tillfälliga asyllagen på försommaren 2016. Lagen behövdes inte för att bromsa antalet asylsökande, vilket bland annat Rådgivningsbyrån, som ger juridisk hjälp till asylsökande, och Röda korset nyligen visade i var sin rapport.

Men det är bra att regeringen nu har fått en prognos, på Migrationsverkets brevpapper, som säger samma sak. Tråkigt bara att det stora regeringspartiet, Socialdemokraterna, tog ställning för att behålla den tillfälliga asyllagen innan det fick kvalificerade underlag av det här slaget. Trots att regeringen 2016 sa att beslut om den tillfälliga lagens framtid ska bestämmas först efter en utvärdering.

Väldigt lite talar för att en återgång till tidigare utlänningslagstiftning också i andra delar, som längden på uppehållstillstånd, skulle leda till särskilt stor ökning av invandringen. Sådana liberaliseringar vore välkomna för att minska den osäkerhet om framtiden i Sverige som följer av korta uppehållstillstånd och därmed förbättra flyktingars etablering.

Dokumentet från Migrationsverket visar att det finns en väg som inte innebär en omedelbar vändning av flyktingpolitiken hela vägen till tiden före 2016. Men den låter barn återförenas med sina föräldrar liksom makar med varandra, samtidigt som invandringen håller sig kvar på i stort samma nivå som de senaste åren.