Ledare 2017 beslutade landstingspolitikerna i Sörmland att avskaffa patientavgiften i primärvården. Syftet var att styra om patienter med lättare diagnoser från sjukhusens akutmottagningar till vårdcentraler. Tanken var att reformen skulle vara kostnadsneutral.

Det var en vågad tanke som gick emot det mesta av konventionell visdom om avgiftsfrihet. Men den var ändå värd att pröva givet belastningen på akutmottagningarna.

Nu finns dock facit. Inga av de förhoppningar som knöts till nolltaxan har infriats. Fler personer går till vårdcentralerna, trycket på akuten är fortsatt högt och intäkterna från patientavgifterna minskade med nästan 17 miljoner kronor mellan 2016 och 2017. Det konstaterade Region Sörmland i en utvärdering i början av året.

Det främsta ekonomiska priset är dock inte uteblivna patientavgifter, som finansierar en väldigt liten del av kostnaden för vårdkontakter, utan all vårdarbetstid som läggs på onödiga besök.

Men så har reformen inneburit en sak till. Som Sveriges enda region med avgiftsfrihet i primärvården har Sörmland blivit en magnet för så kallade nätläkarbolag. Genom att använda en lucka i regelverket har vårdföretag kunnat ha denna region som faktureringsadress men erbjuda avgiftsfria digitala vårdkontakter till folk i hela landet.

De ekonomiska drivkrafterna blir skeva. En modell med enbart rörlig ersättning – utan listning – uppmuntrar vårdgivarna att ta många enklare, relativt friska patienter, och överlåta de svårare till andra delar av vården. Aggressiv marknadsföring i syfte att få många ströbesök blir viktigare än att bygga fasta patientrelationer.

Tillsammans med avgiftsfrihet för patienten – det kostar inget att öppna en app i telefonen vid en förkylning – innebär upplägget en omfördelning från sjuka till relativt friska personer.

Kommunernas och regionernas organisation, SKL, har insett detta och rekommenderat regionerna att ersätta vårdföretagens nättjänster med ett lägre belopp än tidigare, samt att ta ut minst 100 kronor per digital vårdkontakt.

Så har Region Sörmland också gjort, hundralappen infördes från 1 juli i år. Men det gäller bara kontakt med läkare via video. Chattkontakt med läkare är fortsatt avgiftsfri, liksom ”videobesök till övriga yrkeskategorier”, som det står på regionens hemsida.

Det är en djupt otillfredsställande ordning. Kryphålet för att använda Sörmland som bas finns kvar. Som tidningen berättar fortsätter nätvårdföretag etablera sig i länet i det syftet. Den rent rörliga ersättningsmodellen är kvar för dem. Regionernas ersättning till vårdföretagen med 500 kronor per läkarkontakt är av allt att döma fortfarande för hög. Omfördelningen av skattepengar från sjuka till friskare sker fortfarande.

Den digitala vården stod förra året för runt en procent av de totala sjukvårdskostnaderna. Men det är en vårdform som växer, med nästan en tredubbling av antalet nätkontakter på ett år. Nättjänster ska ha en plats i den svenska sjukvården. Men när regionerna måste effektivisera och se över varenda kostnadspost, får inte den digitala vården tillåtas växa med ett uppenbart skevt, ineffektivt och orättvist regelverk.