Att minska utsläppen av fosfor handlar om att minska övergödningen, skriver ordförande i miljö- och räddningstjänstnämnden, Geerth Gustavsson. Foto:

Slutreplik: Bedömning av enskilda avlopp görs i varje enskilt fall

Slutreplik

Det här är en replik. Repliken är en text där man ges möjlighet att bemöta information i en tidigare ledare, debattartikel eller insändare. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Slutreplik till insändaren "Myter om enskilda avlopp", publicerad den 6 november. 

Miljö- och räddningstjänstnämnden antog i augusti reviderade riktlinjer för bedömning av skyddsnivå för små avlopp i Eskilstuna kommun. Tidigare har det varit hög skyddsnivå i hela kommunen vilket har inneburit krav på extra teknik för fosforavlastning. Nu görs en bedömning av förutsättningarna i varje enskilt fall.

Om man ska anlägga ett nytt avlopp på en plats där vi kan göra bedömningen att normal skyddsnivå för miljöskydd gäller behöver man inte någon extra fosforrening i form av kemfällning eller fosforfälla/kalksäck. När kemfällning inte behövs behöver man heller inte någon större slamavskiljare som annars blir ett krav då fällningskemikalier producerar ungefär dubbelt så mycket slam.

Avloppsanläggningen har dock inte bara till uppgift att rena fosfor och andra näringsämnen. Hälsoskyddet är kanske avloppsanläggningens viktigaste funktion. Det finns fortfarande många anläggningar som släpper ut orenat avloppsvatten som riskerar att påverka dricksvattentäkter.

Redan 1969 fanns ett krav i lagstiftningen att avloppsvatten måste renas mer än vad en slamavskiljare (trekammarbrunn) erbjuder. Trots detta har fortfarande många hushåll endast en slamavskiljare för sitt avloppsvatten. Utöver detta ska kommunen även avgöra om det krävs ytterligare fosforrening, eller om det räcker med slamavskiljning och efterföljande reningssteg.

Det stämmer att mycket av fosforn kan tas upp i naturen om förutsättningar för det finns, så kallad markretention. Många avlopp släpper dock sitt avloppsvatten i täckta diken och åkerdräneringar som gör att vattnet hamnar i ett vattendrag eller sjö utan att någon markretention kunnat ske. Att minska utsläppen av fosfor handlar om att minska övergödningen, men även om att på sikt kunna erbjuda ett kretslopp där näringsämnena kan återföras till jordbruksmark.

 

Geerth Gustavsson

ordförande i miljö- och räddningstjänstnämnden

 

Läs också

( 8 st )

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstuna kommunEskilstunaAvloppReplik

Mest delat denna vecka

Relaterat