Lindarna i Nygatans norra del kan komma att tas ner i och med ett planerat bostadsbygge. Foto:

100-åriga lindar får fällas vid husbygge

Mariefred
annons

Elva lindar som planterades för omkring 100 år sedan kan komma att fällas. Länsstyrelsen har gett kommunen grönt ljus att ta ner dem, om de ersätts av nya lövträd och om så kallade mulmholkar sätts upp vid Nygatan.

Det finns planer på att bygga två flerfamiljshus längs med Nygatan i Mariefred, i kvarteret Rättaren, mellan de befintliga tvåvåningshusen i gatans norra del. En detaljplan vann laga kraft 2009, men ett antal alléträd längs med trottoaren har gjort att bygget har förhindrats.

Strängnäs kommun har nu fått dispens från det så kallade biotopskyddet, som alla alléer i landeet omgärdas av då de anses vara särskilt skyddsvärda. Ett "erfordeligt antal" av de sammanlagt elva lindarna som ligger i anslutning till de planerade husbyggena får tas ned, beslutade länsstyrelsen nyligen.

De befintliga träden anses inte vara boplats åt läderbagge, vilket har varit avgörande för länsstyrelsen. Enligt en inventering som gjordes i början av året bedöms de berörda träden ha planterats under slutet av 1800-talet eller i början av 1900-talet. Någon gång under 1900-talets mitt har de beskurits felaktigt, så att träden har utveklat håligheter som är öppna rakt uppåt. Det har gjort att nederbörd har tagit sig in i träden, vilket bedöms ha påverkat dem negativt som livsmiljö för den fridlysta skalbaggen.

Som kompensation måste de borttagna träden ersättas av lika många nya lindar eller ekar, i eller nära planområdet. De nya träden behöver inte planteras i alléformation, men trädstammarna måste ha en diameter på minst tolv centimeter. Efter fem år måste Strängnäs kommun kontrollera de nya trädens status och eventuellt döda träd måste då ersättas på nytt.

En annan kompensationstågärd är att kommunen måste sätta upp och sköta om två så kallade mulmholkar i anslutning till området. Mulm är det lösa material som finns i ihålliga träd, som bland annat skalbaggar lever i. Syftet med holkarna är att skapa konstgjorda miljöer för bland annat läderbagge, som har konstaterats förekomma i närområdet.

Längre söderut på Nygatan har två flerfamiljshus redan byggts, i kvarteret Arrendatorn. Även där har lindallén, närmare bestämt tre träd närmast bygget, varit en fråga. Efter två års turer kom länsstyrelsen fram till att dessa träd inte skulle ta skada av närheten till de nya husen, och en dispens från biotopskyddet ansågs inte vara nödvändig. Det var i samband med det beslutet som länsstyrelsen begärde att en läderbaggsinventering skulle göras, för att kunna ta ställning i dispansfrågan i kvarteret Rättaren.

Beslutet om dispens från biotopskyddet har inte överklagats.

Läderbaggeinventering

Naturcentrum AB har inventerat elva lindar längs med Nygatan, för att undersöka om de utgör livsmiljö för den rödlistade skalbaggen läderbagge.

Spillning eller fragment från läderbagge har inte hittats i något av de elva träden. Mulm har hittats i sex av träden, men i tre fall har den frusit vilket innebär att läderbaggar inte trivs.

Inventeringen indikerar att det inte finns några läderbaggar i träden vid Nygatan. De anses inte heller vara av vikt för de populationer av läderbagge som förekommer i närområdet. Fynd av läderbagge har gjorts vid Gripsholms slott, i ett par träd vid Hammaren och vid hemvärnsgården.

Läs mer om dessa ämnen

Strängnäs kommunLänsstyrelsen i SörmlandMariefredBostadMiljö
annons

Mest delat denna vecka