Beslutet om att lägga ned bland annat Länna skola tas om. Foto:

Beslut om skolnedläggningar tas om – rubriken var för luddig

Strängnäs

Beslutet om ny skolstruktur i Strängnäs tas om. Ärenderubriken inför fullmäktigesammanträdet i februari var alldeles för luddig, vilket strider mot kommunallagen.

Kommunstyrelsen i Strängnäs väntas på torsdagen föreslå att kommunfullmäktige upphäver beslutet om förändringar inom skolan, bland annat nedläggning av flera landsbygdsskolor. Anledningen är att ärendets rubrik var alldeles för otydlig.

Flera personer har överklagat beslutet, som fattades den 26 februari, och bland annat hävdat att rubriken "Långsiktig ekonomisk planering" inte beskrev ärendet särskilt väl. Enligt kommunallagen ska medborgare enkelt kunna informera sig om vilka beslut som är att vänta i fullmäktige, och därför ska ärenderubrikerna vara tydliga.

På torsdagen väntas kommunstyrelsen därför föreslå för fullmäktige att det fattade beslutet upphävs och därefter tas om med en ny och mer beskrivande rubrik. Detta i stället för att ge sig in i en överklagandeprocess för att försvara det redan fattade beslutet.

Den nya rubriken på ärendet är desto tydligare. Och längre:

"Förslag att upphäva fullmäktiges beslut 2018-02-26 § 29 och att förskoleklasserna, grundskolorna och fritidshemmen i Fogdö skola, Länna skola, Härad skola och Tosterö skola ska upphöra, att verksamheten i Stallarholmsskolans och Karinslundsskolans årskurs 7-9 ska upphöra samt att verksamhet i förskoleklass, grundskolans årskurs 1-3 och fritidshem påbörjas vid Karinslundsskolan."

Förslaget som sådant är med andra ord oförändrat.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

SträngnäsSkola
Relaterat