Bland annat har en brygga breddats och byggts ut, något som länsstyrelsen kräver att fastighetsägaren ska återställa. Foto:

Krav på återställd miljö har överklagats dubbelt

Strängnäs kommun

Länsstyrelsen krävde att fastighetsägarna ska återställa strandtomten, något som har överklagats i två steg.

Höga frilufts- och naturvärden – det var anledningen till att länsstyrelsen i somras bestämde att fastighetsägarna var tvungna att återställa sin strandtomt, efter förändringar som gjorts utan lov eller tillstånd.

Stranden har gjorts i ordning med grus, stenar har lagts ut i vattenbrynet och ovanför strandlinjen, bryggan har breddats och byggts ut. Enligt länsstyrelsen har detta resulterat i en ”påtagligt negativ påverkan” på omgivningarnas karaktär, en ”påtaglig skada” som medfört att friluftslivets upplevelsevärden ”kraftigt försämrats”. Länsstyrelsen befarar också att åtgärderna stör sjöns biologi.

Fastighetsägarna håller inte med. Beslutet överklagades först till mark- och miljödomstolen. Den gick på länsstyrelsens linje, men förlängde tiden för när återställningsarbetet måste vara genomfört.

I ett nytt överklagande, den här gången till mark- och miljööverdomstolen, tar fastighetsägarna upp att rätten inte har beaktat den miljöbedömning som de låtit ett konsultföretag göra. Enligt den ska inte allmänna eller enskilda intressen ha skadats av åtgärderna.

De anser också att länsstyrelsen inte har rätt att ingripa när det gäller gruset och stenarna som placerats ovanför strandlinjen, då området på land inte kan betraktas som ett sådant vattenområde som länsstyrelsen har tillsynsansvar över. Tingsrätten har dock gjort en annan bedömning, utifrån definitionen att ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd räknas som vattenområde. Fastighetsägarna menar att området som nu har försetts med grus eller sten aldrig har legat under vatten. De är också kritiska till att domstolen inte har gjort ett besök på platsen.

För att mark- och miljööverdomstolen ska ta upp målet krävs prövningstillstånd, och om något sådant har det ännu inte fattats beslut.

De olovliga åtgärderna på strandtomten uppdagades när länsstyrelsen i slutet av 2015 granskade ett beslut som Strängnäs kommun hade fattat, angående dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ett fritidshus skulle kunna byggas på fastigheten. En serie flygfotografier visade hur tomten över tid hade förändrats – inte bara i vatten- och strandområdet, utan även i form av att skog hade avverkats. Och detta utan att det fanns tillstånd för de genomförda åtgärderna.

Parallellt med den rättsliga processen pågår en förundersökning om brott mot områdesskydd och otillåten miljöverksamhet på fastigheten, efter att Strängnäs kommun gjort en så kallad åtalsanmälan. Miljöverksamheten avser åtgärderna i vattnet medan områdesskyddet gäller avverkningen.

Tidningen har sökt fastighetsägarna.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

mark-och miljödomstolenLänsstyrelsen i SörmlandSvea HovrättByggnationMiljönatur
Relaterat