Mellan den 25 juni och 20 augusti förra året enkelriktades Gripsholmsvägen och Strandvägen i Mariefred.

– Det är för att få ner antalet passerande bilar och för att få ner hastigheten på sommaren när det är mycket turister. Detta för att få en lugnare och säkrare trafikmiljö, sa Göran Swensson vid kommunens dåvarande teknik- och servicekontor till tidningen då.

Samtidigt blev det tillåtet att parkera i färdriktningen. Det bidrog till omkring 50 nya parkeringsplatser i Mariefred – något som har efterfrågats i staden, särskilt sommartid.

Men kommunen fick snart ta emot en del protester – och en utvärdering som har gjorts efter försöket visar att allmänheten inte gillade trafiklösningen på den aktuella sträckan längs med Mälaren. Av de privatpersoner som deltagit i kommunens enkät svarar mer än hälften – 51,7 procent – att de varit antingen missnöjda eller mycket missnöjda med enkelriktningen.

"De som var negativa till försöket vänder sig framförallt mot att bilar parkerade en längre sträcka längs med vattnet, vilket ansågs störa utsikten och Mariefreds stadsbild. Flera reagerade också på att det förekom att husbilar parkerade längs med sträckan, trots att det inte är tillåtet", skriver Strängnäs kommun på sin hemsida.

Trots detta har teknik- och fritidsnämnden nyligen beslutat att tillfälligt enkelrikta och tillåta parkering längs gatorna även denna sommar – men synpunkterna har lett till ett antal förslag på förbättringsåtgärder.

Bland annat kan parkeringen tidsbegränsas, och tydlig skyltning och extra parkeringsbevakning kan hålla husbilarna borta.

Andra synpunkter som kom fram genom enkätundersökningen var att det blev svårare att ta sig fram genom stadskärnan, att trafiken ökade på bland annat Nygatan, Djurgårdsgatan och Kärnbogatan samt att trafiksituationen i korsningen Nygatan/Kärnbogatan försämrades.

Ett annat förslag inför sommaren är att göra trafikmätningar på fler gator i centrala Mariefred före och under enkelriktningen, för att med säkerhet kunna uttala sig om hur den påverkar trafikflödena i övrigt.