Att beslut om att delegera till en beredningsgrupp inom Regionförbundet att göra det när alla papper är på plats.

– Så snart jag är tillbaka från semester ska jag kalla till ett konstituerande extramöte så att vi får ett beslut om länsplanen, säger Fredrik Högberg, projektansvarig inom Regionförbundet.

I Trafikverkets studie tas korsningen Stallarholmsvägen/Storgatan upp som en farlig gång- och cykelpassage för oskyddade trafikanter. Övergångsstället har på senare år försetts med sensorer och lampor, som blinkar för att varna bilister för fotgängare eller cyklister som vill korsa vägen. Trots det blev en 11-årig flicka påkörd på platsen tidigare i år.

Andra farliga gång- och cykelpassager som tas upp i rapporten är övergångsställena över Stallarholmsvägen vid Gripsholmsskolans busshållplats och i höjd med Solvändan, samt den övergång som sker vid Marielund och Trekanten.