Den 27 mars inträffade en olycka i korsningen Stallarholmsvägen/Storgatan.

Plan är på gång för olycksvägen

Mariefred

I mars blev en flicka påkörd i korsningen Stallarholmsvägen/Storgatan. Brister i säkerheten längs väg 223 har diskuterats länge – snart kan förbättrande åtgärder vara på gång.

Att säkerheten brister på flera platser längs med Stallarholmsvägen är ett välkänt faktum hos såväl Strängnäs kommun som väghållaren Trafikverket.

Problemen på vägavsnittet mellan Läggesta station och våtmarkerna vid Fatburen, norr om Hammarens IP, summeras i en så kallad åtgärdsvalstudie som kommunen och Trafikverket tog fram tillsammans under 2016.

Mycket pekar på att åtgärder är på gång inom kort.

I början av juni fastställdes den nationella transportplanen av regeringen. Trafikverket inväntar nu ett beslut från Regionförbundet i Sörmland. De olika kommunerna har fått argumentera för sina behov; länsplanen ska ange vilka projekt som ska prioriteras och få ta del av de statliga investeringsmiljonerna. Planen blir vägledande för Trafikverkets arbete i Sörmland de kommande åren.

I förslaget finns väg 223, 980 och 919 med. Genomfart Mariefred/Läggesta är ett av elva projekt som tillsammans föreslås få 98,5 miljoner kronor för så kallade trimningsåtgärder, alltså mindre omfattande åtgärder, för att höja säkerheten och förbättra tillgängligheten.

– Exakta åtgärdsförslag är inte fastställda än. Vi har olika verktyg i vår låda, säger Henrik Storström från Trafikverket.

Tanken var att ett beslut skulle fattas på regionstyrelsens sista möte före sommaruppehållet. Men en komplettering av underlaget saknades, så i stället för att fastställa planen fattade ledamöterna ett beslut om att delegera till en beredningsgrupp inom Regionförbundet att göra det när alla papper är på plats.

– Så snart jag är tillbaka från semester ska jag kalla till ett konstituerande extramöte så att vi får ett beslut om länsplanen, säger Fredrik Högberg, projektansvarig inom Regionförbundet.

I Trafikverkets studie tas korsningen Stallarholmsvägen/Storgatan upp som en farlig gång- och cykelpassage för oskyddade trafikanter. Övergångsstället har på senare år försetts med sensorer och lampor, som blinkar för att varna bilister för fotgängare eller cyklister som vill korsa vägen. Trots det blev en 11-årig flicka påkörd på platsen tidigare i år.

Andra farliga gång- och cykelpassager som tas upp i rapporten är övergångsställena över Stallarholmsvägen vid Gripsholmsskolans busshållplats och i höjd med Solvändan, samt den övergång som sker vid Marielund och Trekanten.

Genomfart Mariefred/Läggesta

223 är Stallarholmsvägens nummer, på sträckan från Läggesta till Mariefred.

Vid Kärnbogatan byter den vägnummer till 980.

Väg 919 ansluter till väg 223, vid Trekanten.

Läs också

( 1 st )
Relaterat