I enkäten för primärvården 2019 ingår Vårdcentralen Mariefred och i Strängnäs Unicare vårdcentral, Vårdcentralen Mäster Olof och Vårdcentralen Strängnäs. För dem skickades 977 enkäter ut och 430 svar inkom.

Totalt sett blir betyget över rikssnittet när det gäller kriterierna helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande, kontinuitet och koordinering samt information och kunskap. Bara tillgängligheten får lägre betyg, då enbart på Mariefreds vårdcentral.

Högst betyg får Vårdcentralen Unicare, i alla sex kriterier. Drygt 97 procent av patienterna svarar att de skulle rekommendera den vårdinrättningen till nån i en liknande situation. För Vårdcentralen i Mariefred är siffran knappt 79 procent, lägst av de fyra.

I snitt tre av fyra patienter anser att de fått sitt behov av vård tillgodosett. Även får Unicare kommunens högsta betyg. 

Mest omsorg och medkänsla mötte patienterna på Mäster Olof, medan Mariefredspatienter gav det lägsta betyget på frågan om de fick läkarens stöd om de kände oro, rädsla eller ångest.

Totalt sett får varannan patient träffa samma läkare vid återkommande besök. Mariefred, Strängnäs och Unicare ligger dock över detta rikssnitt.

Vårdpersonalen tycks sällan diskutera levnadsvanor som mat, alkohol, motion och tobak. Runt var tredje till var fjärde patient säger sig ha haft såna samtal vid sitt besök.

Patientenkäten genomförs sedan 2009 av Sveriges kommuner och regioner och i år svarade totalt drygt 100 000 personer.