Foto:

Så vill partierna fördela pengarna 2018

Strängnäs

På måndag röstar politikerna i kommunfullmäktige om vad kommunens pengar ska gå till nästa år. Strengnäs Tidning har sammanfattat vad de olika partierna tycker.

Skatten ska inte höjas nästa år, utan förbli 21,73 kronor. Det skriver majoritetspartierna Moderaterna och Socialdemokraterna i sitt budgetförslag. Det, tillsammans med 9,4 miljoner kronor i statliga bidrag, ger kommunen 1 987 miljoner kronor att fördela på sina olika nämnder. Alla nämnder får något mer att röra sig med, men samtidigt ökar också deras volymer. Undantaget är kultur- och fritidsnämnden som får nöja sig med 525 000 kronor mindre under 2018, om majoritetspartierna får sin vilja igenom.

Målet är att nå ett resultat på 40 miljoner kronor, vilket motsvarar 2 procent av skatteintäkterna. Att ha ett överskott på 2 procent över tid är det som rekommenderas, eftersom alla kommuner enligt lag måste ha en god ekonomisk hushållning. För 2017 ser kommunen dock ut att få mer pengar kvar än beräknat, nämligen 65,4 miljoner kronor jämfört med budgeterade 38,5.

Under de kommande tre åren tror Moderaterna och Socialdemokraterna att kommunen och kommunens fastighetsbolag SFAB behöva göra investeringar för 317,8 miljoner kronor, i snitt 105,9 miljoner kronor om året. Den största enskilda utgiften är resecentrum, som kostar 28,3 miljoner kronor under 2018. Men dessa investeringar ska kommunen inte låna till, enligt partiernas plan, utan finansieras av skatter.

Däremot kommer bostadsbolaget SBAB och energibolaget Sevab behöva låna pengar under 2018. Bostadsbolaget vill bland annat låna 50 miljoner kronor för att köpa mark av kommunen samt ta hand om befintliga fastigheter. Sevab vill låna 49 miljoner kronor för att vatten- och avloppsnätet med tillhörande produktionsanläggningar behöver uppdateras.

Men fördelat per invånare ska ändå låneskulden minska med 804 kronor per person, enligt majoritetens plan.

Oppositionspartierna har delvis andra syner på hur resurserna i Strängnäs kommun ska fördelas 2018.

Liberalerna har inga invändningar mot Moderaterna och Socialdemokraternas förslag, med ett undantag. Partiet anser att barn- och utbildningsnämnden har för dåliga resurser, och vill satsa 9,8 miljoner mer för att öka personaltätheten i skolan. Pengarna ska tas från kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och teknik- och servicenämnden. Det kan leda till minskad allmän service, skriver partiet i sitt förslag, men å andra sidan kan mer personal leda till att arbetssituationen förbättras och sjukskrivningarna minskar vilket på sikt sparar pengar.

Även Centerpartiet vill ha mer personal i skolorna. Det vill partiet finansiera genom att kommunen nöjer sig med ett lägre resultatmål, 1 procent i stället för 2 procent, samt att ge kommunstyrelsen fem miljoner mindre. Det ger 25 miljoner mer att fördela på nämnderna än i majoritetens förslag. Barn- och utbildningsnämnden får större delen, 15,7 miljoner. Men även socialnämnden får ett tillskott på 7 miljoner för att satsa på mer personal och digitala hjälpmedel.

Trots att kommunstyrelsen i Centerpartiets budgetförslag får mindre pengar att röra sig med, ska nämnden ändå ha pengar nog att ge landsbygdsskolorna ett strukturellt utvecklingsbidrag.

Kristdemokraterna vill stuva om i kommunens nämnder. Partiet vill samla allt som handlar om barn och ungdomar i en och samma nämnd, genom att flytta över ansvaret för tidiga insatser från socialnämnden till barn- och utbildningsnämnden. Kristdemokraterna vill också flytta över ansvaret för fritidsgårdar och idrottshallar från teknik- och servicenämnden till kultur- och fritidsnämnden. I sitt förslag till ekonomisk plan har därför budgetramarna ändrats för att motsvara den förändringen.

Kristdemokraterna föreslår också att de båda växande nämnderna får tio miljoner var i tillskott. Dessa pengar tas från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Det vill partiet finansiera genom bättre samverkan med andra mälarstäder när kommunen gör inköp, samt genom att skjuta upp renoveringen av mötesplatserna i Åkers styckebruk och Mariefred.

Några partier vill se skattehöjningar för att finansiera sina budgetar. Vänsterpartiet vill att skatten höjs med 92 öre till 22,65 kronor. Samtidigt nöjer sig partiet med ett resultatmål på 1,5 procent under 2018. En del pengar ska sparas i en buffert ifall skatteprognoserna slår fel.

Av Vänsterpartiet får socialnämnden mer pengar än i majoritetens förslag, pengar som är tänkta att användas till fler heltidstjänster, nya demensplatser samt försök till 6-timmarsarbetsdagar. Barn- och utbildningsnämnden ska bland annat få mer pengar till stöd för likvärdig skola samt fler administrativa chefer i skolan. Men partiet vill också ge SFAB en större investeringsbudget för att bygga ett nytt särskilt boende under 2018 och 2019.

Miljöpartiet vill också höja skatten, men nöjer sig med 30 öre till totalt 22,03 kronor. Partiet vill också avveckla Strängnäs business park och skära ner kommunens kommunikationsavdelning och ledning för att spara 7,5 miljoner kronor. Det vill Miljöpartiet göra för att både kunna behålla resultatmålet på 2 procent, och samtidigt genomföra satsningar i skolan och påbörja ett arbete för att göra kommunen fossilfri. Socialnämnden får också fem miljoner mer i partiets budget, jämfört med majoritetens.

Några budgetförslag från Mariefredspartiet, Strängnäspartiet och Sverigedemokraterna har inte kommit in till kommunen inför måndagens möte. I juni, när kommunen fattade ett preliminärt budgetbeslut, lämnade de två sistnämnda dock in egna förslag.

Då angav Strängnäspartiet precis som Kristdemokraterna att de ville se en omorganisation av barn- och utbildningsnämnden, men också att teknik- och servicenämnden samt samhällsbyggnadsnämnden slås ihop. Sverigedemokraterna lämnade då också in ett förslag på preliminära budgetramar, som dock bara var en exakt kopia av majoritetens dåvarande förslag utan några egna justeringar. Varken Strängnäspartiet eller Sverigedemokraterna ville höja skatten.

Kommunfullmäktiges möte äger rum i Paulinska salen i Strängnäs och startar klockan 16 på måndag. Allmänheten kan följa mötet från åskådarplats eller via kommunens egna webbsändningar.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

MariefredspartietSocialdemokraternaSträngnäs kommunSträngnäspartietCenterpartietKristdemokraternaLiberalernaMiljöpartietModeraternaSverigedemokraternaVänsterpartietEkonomi
Relaterat