En liten minskning i antalet sjukskrivningar noteras i barn- och utbildningsnämndens första delårsrapport för 2019, den som avser perioden januari­–april.

Genomsnittet för de tolv senaste månaderna, ett mått som används för att sudda ut årets toppar och dalar, är en sjukfrånvaro som motsvarar 8,9 procent av den totala arbetstiden. Så lågt har snittet inte varit på två år, konstateras i rapporten. Minskningen syns i nästan alla verksamheter, från förskola till vuxenutbildning.

– Det är tack vare att flera olika insatser har intensifierats, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Ehrnfelt (M) och berättar att chefer har fått stöd från företagshälsan och kommunens HR-avdelning.

Chefer i skolverksamheten har dessutom fått utbildning av Försäkringskassan i att tolka arbetsförmågan i sjukintyg. Vid upprepad korttidsfrånvaro krävs också sjukintyg från första frånvarodagen, då medarbetare och chef även ska ha ett samtal.

– Det har inte blivit hårdare, utan en mer korrekt bedömning av arbetsförmågan. Det kan vara möjligt att göra anpassningar som gör att en medarbetare inte behöver bli sjukskriven, vilket är positivt för alla parter, säger Maria Ehrnfelt.

Enligt delårsrapporten ger den försiktiga nedgången en förhoppning om att utvecklingen fortsätter åt detta håll ­– även om det anses vara en långsam process, där det kan ta tid innan resultaten visar sig.

Att flera grundskolor har lagts ner nämns i analysen av den sänkta sjukfrånvaron men det går ännu inte att säga hur organisationsförändringen har påverkat arbetsmiljön och sjuktalen, enligt Ehrnfelt.

När det gäller ekonomin så ligger nämnden just nu på 5,9 miljoner plus. Prognosen för hela året är ett ett nollresultat; vare sig plus eller minus förutspås av ekonomerna. Bland annat grundskolan väntas gå back, men andra verksamheter väger upp till en budget i balans. Att antalet skolor har minskats syns fortfarande inte fullt ut i siffrorna, enligt rapporten.

Delårsrapporten är ett av ärendena som tas upp när barn- och utbildningsnämnden sammanträder tisdagen den 28 maj. Mötet äger rum i kommunhuset i Strängnäs med start klockan 18, och brukar vara öppet för allmänheten fram till de sista punkterna på dagordningen. Handlingar och beslutsunderlag finns att ta del av via tidningens hemsida.