"Som en skänk från ovan", så beskriver grundskolechef Katarina Holmsten Skolverkets erbjudande. Samverkan för bästa skola ska höja kunskapsresultaten i årskurs nio – något som kommunen redan arbetar med.

Statlig draghjälp till Strängnäs skolor

Strängnäs

Skolverket räcker en hjälpande hand till skolor med låga resultat. Och Karolinska institutet vill förebygga psykisk ohälsa.

Grundskolechef Katarina Holmsten ser de två projekten som "ett fantastiskt erbjudande" att utveckla problemområden som kommunen redan har identifierat.

Skolverkets projekt Samverkan för bästa skola är fortfarande i ett uppstartsskede. Representanter från de deltagande skolorna arbetar tillsammans med Skolverket i samverkans första fas, där nuläget kartläggs och analyseras. Den fasen sträcker sig över höstterminen, berättar kommunens grundskolechef Katarina Holmsten, sedan får kommunen besluta om den vill vara med i den andra fasen. Då ska insikterna om vilka insatser som bäst bidrar till förbättrade resultat omsättas i praktiken.

— Vi utgår från att vi kommer att vilja fortsätta i fas två, säger Katarina Holmsten, med tillägget att det i så fall kan behöva skjutas till pengar.

— Vi kanske kommer fram till att vi behöver skapa arbetsformer som kostar mer än i dag. Det kan också handla om organisationens kraft. Det som behöver göras kan vara så omfattande att en skola känner att den inte mäktar med i den takt som Skolverket kräver, säger hon.

Ursprungligen var det Paulinska skolan och Stallarholmsskolan som valdes ut till projektet. Det riktar sig till högstadieskolor med låga kunskapsresultat eller hög andel elever som inte fullföljer sina studier, och som bedöms ha svåra förutsättningar att förbättra sina resultat på egen hand.

— Jag sa att jag ville få med även Åkerskolan och Karinslundsskolan i projektet, det är skolor som har liknande förutsättningar, säger Katarina Holmsten.

Den femte högstadieskolan, Mariefreds skola, är inte med. Varför inte?

— Det är den skola som ligger högst i den socioekonomiska skiktningen och högst resultatmässigt. Därmed inte sagt att det inte finns problem på Mariefreds skola, men generellt sett så är det inte där vi behöver stöd, säger Katarina Holmsten och tillägger att Mariefreds skola såväl som skolor med lägre årskurser ska få ta del av lärdomarna från projektet.

Projektet anses gå hand i hand med det långsiktiga skolutvecklingsprogram som kommunen arbetar med, med siktet inställt på att erbjuda en förbättrad skola år 2023.

— Vi får många erbjudanden om projekt och samarbeten, och måste fokusera och kraftsamla kring det som vi har identifierat som våra behov. Just det här passar väldigt bra in i 2023, säger Katarina Holmsten.

På samma sätt är det med Karolinska institutets forskningsprojekt som går ut på att förebygga psykisk ohälsa bland medarbetare i grundskolan. När Strängnäs kommun erbjöds att ingå var svaret självklart. Arbetsmiljö är nämligen ett av områdena i det långsiktiga skolutvecklingsprogrammet.

Mariefreds skola, Stallarholmsskolan, Vasaskolan och Härads skola samt grundsärskolan ingår i forskningsprojektet, som drivs av Karolinska institutet. Olika förebyggande insatser fördelas slumpmässigt på skolorna, för att forskarna ska kunna utvärdera effekterna.

Övriga kommunala grundskolor kommer att få ta del av samma insatser men med ungefär ett års fördröjning, berättar Katarina Holmsten.

Ur Salsa-tabellen för Strängnäs skolor

Salsa är en statistisk modell som jämför betygsresultat i relation till tre bakgrundsfaktorer, som bedöms förklara en del av variationen i skolornas resultat. Så här ser det ut på de fem högstadieskolorna i Strängnäs kommun – här kan du ta del av hela Salsa-tabellen.

Bakgrundsfaktorer:

Föräldrars genomsnittliga utbildningsnivå: Högst på Mariefreds skola (2,25 av 3), lägst på Åkerskolan (1,99 av 3).

Andel nyinvandrade: Lägst på Mariefreds skola och Åkerskolan (0 %), högst på Paulinska skolan (23 %).

Andel pojkar: Lägst på Åkerskolan (47 %), högst på Stallarholmsskolan (70 %).

Resultat:

Andel som uppnått kunskapskraven: Högst på Mariefreds skola (89 %), lägst på Karinslundsskolan (41 %)

Genomsnittligt meritvärde: Högst på Mariefreds skola (236 av 340/320), lägst på Paulinska skolan (185 av 340/320).

Källa: Skolverket

Läs också

( 9 st )

Läs mer om dessa ämnen

SkolverketSträngnäs kommunHärad skolaKarinslundsskolanMariefreds skolaPaulinska skolanStallarholmsskolanVasaskolanÅkerskolanForskningPsykisk ohälsaSkola
Relaterat

Mest delat denna vecka