– Det var mycket genomarbetat och intressant, med både historia, geografi och verksamhetsbeskrivning. Blandningen av bostäder ser väldigt bra ut, konstaterar nämndens vice ordförande Magnus Stuart (M).

– Det här innebär att kommunen kan sätta igång med ett detaljplanearbete, fortsätter han.

Peter Servin, vd för Brobyholm fastighets AB, summerar läget:

– Jag hoppas att detaljplanen vinner laga kraft under 2019. Då finns chansen till byggstart senare samma år.

Hur många etapper handlar det om?

– Fyra eller fem.

I området nära Råckstaån tänker han sig villor, kedjehus och flerfamiljshus.

– Ju närmare krutbruket som byggnaderna uppförs, desto mer speciell ska designen bli.

En befintlig bilinfart finns från vägen som leder från Läggesta till bruksorten.

– Åt andra hållet, mot Åkers nuvarande centrum, planeras en gång- och cykelbro över ån, berättar Peter Servin.

Projektet i Brobyholm var den stora frågan på veckans nämndmöte, enligt Magnus Stuart.