Svar på vanliga frågor om Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning


Svar på vanliga frågor: Eskilstuna-Kurirens och Strengnäs Tidnings riktlinjer och värdegrund.

Allt som publiceras i våra kanaler, i print eller digitalt ligger under ansvarig utgivares ansvar. Det gäller såväl annonser som redaktionellt material. Men även insändare och debattartiklar. Det är ansvarig utgivare som tar det personliga ansvaret att tillse att materialet inte bryter mot lagen. 


Eva Burman är ansvarig utgivare för Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning och dess samtliga publikationer i print liksom digitalt. 
Ansvarig utgivare är en person som utses av ägaren av tidningen/tidskriften eller den som bedriver sändningsverksamheten eller den som framställer webbsidan.  Utgivaren kan därefter själv utse en ställföreträdande utgivare som tillfälligt tar över ansvaret i stället för utgivaren exempelvis om han eller hon är utomlands eftersom utgivaren måste ha hemvist i riket. I Eskilstuna-Kurirens med Strengnäs Tidnings fall är det Catarina Nitz. 
Ansvarig utgivare kan både publicera material och välja att inte publicera material mot ägarens vilja. Uppdraget är personligt och medför ett straffrättsligt ansvar.
Det är utgivaren och ingen annan som ytterst bestämmer vad som ska stå i tidningen eller vad som ska sändas ut. ”Intet däri får införas mot utgivarens vilja” som det står i lagen. 
Utgivaren måste vara myndig och en fysisk person och ha hemvist i riket. Han eller hon får inte befinna sig i konkurs eller ha näringsförbud. 


Nyhetstext: 
En nyhetstext är neutral till sin karaktär och berättar om ett fenomen eller skeende. Fakta återges av reporter och fotograf, som inte själva tar ställning i skeendet. Berörda personer intervjuas kring sakfrågan. Fakta ska kontrolleras och personerna som intervjuas får återge sin åsikt i frågan. Och båda sidor i en konflikt ska få lägga fram sina bästa argument. Reportern ska i en nyhetstext inte ge uttryck för egna åsikter eller på annat sätt vinkla artikeln osakligt. Läsaren får själv ta ställning.  


Debatt 
Debattartikeln är skriven av en person eller organisation som inte är knuten till tidningen. Den har som syfte att påverka och det är den externa debattörens åsikter som förs fram, inte tidningens.  


Insändare: 
Insändaren har som syfte att påverka och det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna. Det innebär att det är deras åsikter som förs fram, inte tidningens. Skribenten får skriva under signatur, men tidningen måste alltid veta vem som är avsändaren (även om signatur används).


Replik 
Repliken är en text där någon som kritiserats eller är sakkunnig inom området ges möjlighet att bemöta innehållet i en tidigare ledare, krönika, debattartikel eller insändare.


Ledare 
Ledaren är skriven av medarbetare på tidningens ledarredaktion. Den speglar, till skillnad från nyhetstexter, tidningens liberala värderingar och åsikter. En ledare ska dock baseras på fakta i de fall det förs fram.  


Recension 
En recension är en kritikers personliga bedömning av ett konstnärligt verk, till exempel en konsert, bok, film eller teaterföreställning. En recension ska beskriva verket och gärna ställa det i relation till andra konstnärliga verk, samtiden och/eller historien. En recension i Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning ska hållas inom ramen för våra pressetiska regler.


Krönika 
En krönika är skribentens personliga tolkning av en händelse eller företeelse. Här kan skribenten ta ställning och argumentera för en sak. Den kan handla om stort eller smått, bygga på det självupplevda, kommentera en aktuell eller historisk händelse och peka på möjliga framtidsscenarion.  En krönika i Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning ska hållas inom ramen för våra pressetiska regler.   


Om vi gjort fel – så anmäler du oss 

Allmänhetens Pressombudsman (PO) hjälper personer som känner sig utsatta för oförsvarliga publicitetsskador genom det som skrivits om dem i papperstidningar eller tidningars hemsidor. Den som känner sig personligen kränkt eller på annat sätt orättvist behandlad i en tidningspublicering kan vända sig till PO. 
Du kan anmäla en publicering om vi brustit mot ovan angivna regler. Du anmäler en publicering här: http://www.po.se/om/sa-goer-du-en-anmaelan 

Vid en fällning ska tidningen publicera fällningen på väl synlig plats i samtliga kanaler samt böta ett belopp som baseras på upplaga. Ca 40 000 kronor per fällning i EK:s fall. Läs mer på http://www.po.se/ 


Så jobbar Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning med nyhetsjournalistik


Tidningens nyhetsredaktion ska arbeta opartiskt. Det betyder att journalisten inte ska ta ställning politiskt eller i andra frågor på nyhetsplats. Det vi publicerar i våra kanaler ska vara bekräftat och båda sidor i en konflikt ska ges utrymme till genmäle. Vi ska också följa de pressetiska riktlinjerna. 
Nyhetsjournalistiken ska präglas av kvalitet och opartiskhet. Vi ska som nyhetsförmedlare granska faktauppgifter och ge båda sidor i en konflikt möjlighet till genmäle innan publicering. Nyhetsrapporteringen ska vara fri från tyckande från reporterns sida, men ge utrymme för de intervjuade att ge sin syn och sina bästa argument kring en sakfråga. 
Vi ska vid tips kontrollera påståenden och försäkra oss om att de stämmer. Källorna ska vara säkerställda och uppgifter ska om möjligt bekräftas från flera håll. Vi ska dock erbjuda våra tipsare källskydd och ska värna meddelandeskyddet som är grundlagsfäst. Däremot måste ansvariga på redaktionen och reporter känna till vem uppgiftslämnaren är. 
Källhänvisningen ska vara tydlig, till exempel när vi citerar andra medier.  Har vi gjort fel ska det rättas skyndsamt, på ett tydligt och ärligt sätt. Du kan maila in de fel som du anser att vi gjort oss skyldiga till.  
Mail: redaktionen@ekuriren.se

All publicering ska följa de pressetiska riktlinjerna. Det innebär att vi ska vara sakliga i vår nyhetsförmedling, vi ska noggrant kontrollera källorna, vi ska ge möjlighet till bemötande innan publicering och bereda plats för detta. Vi ska rätta fel och inte publicera uppgifter som kränker den personliga integriteten om inte det finns starka skäl till detta. Namnpublicering vid särskilt känsliga fall, som brott ska endast ske om det finns ett starkt allmänintresse och felet är särskilt allvarligt. Hänsyn vid namnpubliceringar ska även tas till att offer riskerar att blir identifierade, liksom anhöriga. Vi ska inte publicera uppgifter om etniskt ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget, alltså är orsak till händelsen, eller om uppgifterna enbart publiceras för att skapa missaktning för en grupp. 
Du kan läsa om de pressetiska reglerna som tidningen följer  här: http://www.po.se/regler/pressetiska-reglerPublicistisk idé 
EK ska vara den ledande nyhetsförmedlaren i vårt spridningsområden. Vår journalistik ska vara oberoende och bidra till att ge våra läsare kvalitetsjournalistik. Ledord som ska karaktärisera vår journalistik är trovärdighet, nytta och steget före. 
EK och ST:s politiska hållning på ledarplats är liberal. Det är enbart där åsiktsjournalistik ska komma till uttryck som speglar tidningens hållning i olika frågor. De som skriver på ledarredaktionen är skilda åt från nyhetsredaktionen.  Tidningen ska värna de demokratiska principer vi är ålagda att bevaka. Vi ska verka för ett öppet samhälle där alla människors lika värde är självklart. Vi ska också verka för yttrandefrihet och mötesfrihet. Humanism ska prägla vår bevakning och vårt förhållningssätt.  
Tidningen ska spegla det samhälle den verkar i. Den ska bevaka de myndigheter och förtroendevalda som på olika sätt påverkar vårt liv och våra friheter och skyldigheter. Vi ska ge dem som bor i vårt spridningsområde verktyg att kunna fatta väl grundande beslut och för att ge dem en så sann bild av verkligheten som möjligt. 


Innehållet i tidningen ska präglas av följande ledord: 
Trovärdig: Tidningens innehåll ska präglas av kvalitet och nyheter ska förmedlas utifrån noggrann faktakontroll och i övrigt följa de pressetiska riktlinjerna. 
Nyttig: Tidningen ska med sina publiceringar ge dig den information du behöver för att ditt liv och dina beslut ska blir enklare.
Steget före: Vi ska med vår nyhetsförmedlning ge dig verktygen för att kunna vara steget före.
Överraskande: Vi ska med våra publiceringar överraska dig, varje dag, året om.


Visionen gäller tidningens samtliga kanaler, tidning, nät, mobil och digitalt.